Intézményvezető - Miskolc, Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium

FELHÍVÁS INTÉZMÉNYVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

 

Az Egri Főegyházmegye a fenntartásában működő Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium vezetésére intézményvezetőt (igazgatót) keres.

Az intézmény székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 6.

Az intézmény jelenlegi vezetője: Bagyalné Kocsis Márta igazgatóhelyettes

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. október 4. (péntek) 16.00 óra

A munkakör betöltésének tervezett kezdete: 2019. október 14. vagy meg-egyezés szerint
 
Az intézményvezetői megbízásra pályázónak az alábbi iratokat kell papír alapon és elektronikus úton benyújtania az Egri Főegyházmegye Oktatási Osztály (3301 Eger, Pf.: 80.) és a nemeth.zoltan@eger.egyhazmegye.hu címekre:

1.    Szakmai önéletrajz, kitérve a katolikus egyházi kötődésre;

2.    Az intézmény vezetésére irányuló vezetői program;

3.    Katolikus plébános ajánlása;

4.    A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló ok-levelek másolata;

5.    Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzett-séget igazoló oklevél másolata;

6.    Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot igazoló irat (pl. munkáltatói igazolás, munkaszerződés, kinevezés) máso-lata;

7.    Harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza, hogy a jelölt büntetlen előéletű, a jogszabályban (Kjt. 20. § (2) bekez-désnek d) pontjában) meghatározott feltételeknek megfelel, vele szemben a jogszabályban (Kjt. 20. §. 2d) és 2e) bekezdéseiben) meghatározott ki-záró okok nem állnak fenn, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Az erkölcsi bizonyítvány hiányában az annak kiadására irányuló kére-lem és feladóvevényének másolata.

8.    Hozzájáró nyilatkozat ahhoz, hogy a benyújtó személyes adatait, pályá-zati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék és kezel-hessék.

Az intézményvezetői megbízással kapcsolatban információ dr. Németh Zol-tán osztályvezetőtől kérhető a +36/36/784-613 telefonszámon és a nemeth.zoltan@eger.egyhazmegye.hu címen.

A pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályáztató kizárhatja a pályázat elbírálásából, aki a be-nyújtandó dokumentumokat nem csatolja hiánytalanul vagy azt, aki határ-időn túl nyújtja be a pályázatát.

Eger, 2019. szeptember 9.


Dr. Németh Zoltán
osztályvezető