Akolitusok az Egri Főegyházmegye szolgálatában

 

Akolitusokat avatott Ternyák Csaba egri érsek június 10-én a Szent Bernát templomban. "A II. Vatikáni Zsinat óta a katolikus egyházban egyre fontosabb szerepet kapnak a civil munkatársak. Ahogyan a püspöknek szüksége van a papok segítségére, ugyanúgy a lelkipásztorok is rászorulnak a világi munkatársak szolgálatára" - mondta prédikációjában a főpásztor. Az igeliturgia és szentségimádás vezetése, áldoztatás, közösségek szervezése, összetartása nagy segítség a több egyházközségben szolgálatot teljesítő plébánosoknak.

"Miközben készültem erre a liturgiára, eszembe jutott a papszentelésnek egy szép mondata, amelyben így imádkozom minden papszenteléskor: az apostolok mellé segítőtársakat adtál, hogy az üdvösség művét hirdessék, és megvalósítsák az egész világon. Adj Urunk, a mi gyöngeségünknek is hasonló támaszt, apostoli munkánk végzésében nagyon is rájuk szorulunk! Úgy éreztem, hogy a paptestvérek is hasonlóképpen vannak, mint a püspök, hogy apostoli munkájuk végzésében nagyon is rájuk szorulnak. Mint ahogy én rászorulok a paptestvérek szolgálatára, úgy a paptestvérek rászorulnak a világi lelkipásztori kisegítők szolgálatára. Úgyhogy így tekintünk önökre, mint akik az ő segítőik lesznek, hiszen ez lesz valóban a fő feladatuk" - fogalmazott Ternyák Csaba.

 

 

Az érsek felhívta az akolitussá avatott férfiak figyelmét arra, hogy küldetésüket – mint a felszentelt papok – ne kevélységgel, hanem Jézushoz hasonlóan szeretettel és alázattal végezzék.

A most akolitussá avatottak között vannak pedagógusok, hitoktatók is, de bármilyen hivatást gyakoroljanak, közös pont, hogy Isten központi helyet foglal el az életükben.

Koleszár Krisztián – Sárospatak: "Én a sárospataki egyházközségből érkeztem, ott eddig is hitoktatóként tevékenykedtem, és a plébános atya felkérésére segítettem a liturgián az áldoztatásban, illetve ha úgy alakult, akkor egy-egy településre kiküldve igeliturgiát tartottam. Nyilván ahogy jött az egri egyházmegye határozata erről, hogy ezekben a kisebb rendekben részesüljünk, többen jelentkeztünk, akiket plébános atya javasolt a településünkről. Így végeztük el korábban ezt a lektor képzőt,  részesültünk a lektorrá avatásban, és így érkeztünk el a mai naphoz, amikor öten érkeztünk Sárospatakról, és mind az ötünket akolitussá avatják."

 

 

A prédikációt követően az akolitusok egyenként a főpásztor elé térdeltek, aki a Krisztus testét jelképező kenyeret adta át nekik a következő szavakkal:

"Vedd ezt az Eucharisztia ünneplésére szolgáló kenyeret és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az egyház asztalánál!"

 

 

Kirsh Attila, a kőteleki Szent Gellért Katolikus Általános Iskola hittanár és történelem szakos tanára 4 éve segít plébánosának az egyházközségi feladatok ellátásában.

"A szentmiséken a plébánossal együtt áldoztatok, valamint betegekhez vihetem az oltáriszentséget, illetve igeliturgia tartását, valamint temetést végezhetek. Nagy öröm számomra. Én valamikor papnövendék voltam, és a szolgálat, a hivatás csírája mindig ott volt bennem. Remélem hogy hasznára és üdvösségére válok a híveknek is!"

 

A szentmise végén a főpásztor Isten áldását kérte az akolitussá avatottak életére és közösségépítő szolgálatára.