Pap és diakónus szentelés Egerben

(A képre kattintva galéria nyílik!)

Június hagyományosan a papszentelések hónapja. Az Egri Főegyházmegyében 2019. június 22-én, szombaton 10 órakor az egri bazilikában Ternyák Csaba egri érsek Barta Márton, Marosi Balázs, Nagy Ferenc, Thiago Jackson Pinheiro Costa akolitusokat diakónussá, és  Pintér Bálint, Resch András, Resch Tamás, Riz Attila, Soltész Ádám diakónusokat pedig áldozópappá szentelte.

A Főpásztor szentbeszédében elsőként örömének adott hangot amiatt, hogy ilyen szép számban gyűltek össze a hívek a pap és diakónus szentelés ünnepére.  Külön kiemelte a Szentlélek imacsoport tagjait, akik a sárospataki bazilikától zarándokoltak az egri főszékesegyházig a káplánjuk vezetésével, csaknem 150 kilométert hat nap alatt gyalog megtéve. Szintén külön köszöntötte a jubiláló paptestvéreket is.

A Főpásztor kifejtette, hogy nagy az öröm azért is, mert minden szentelendő hivatástörténete, a nehézségek és akadályokat, melyeket le kellett győzniük vezethetett el ahhoz a pillanathoz, ahogyan most itt állhatnak az oltár előtt. Az pedig, hogy különböző lelkiséget képviselnek, rajtuk keresztül mutatja meg a világ számára az egyház lelki gazdagságát. A most papszentelésre váró öt diakónus három szemináriumban nevelődött, de az ideál, ami mindannyiuk szívét betölti ugyanaz: Krisztushoz szeretnétek egyre jobban hasonlóbbá válni. Erre a Krisztusra, a Mesterre mondtak igent, amikor elfogadták a hívását, ma pedig a szentelésük által Ő is igent mond rájuk.

Ternyák érsek utalt arra is, hogy a Krisztushoz való hasonlóság elérése életre szóló feladat, hiszen mindannyian állandó fejlődésre szorulunk. A továbbiakban ehhez példaként a többi paptestvért állította: lássák meg, hogy az úton nincsenek egyedül. Ők is segítsék és támogassák egymást, hiszen a kézfeltétel, amelyben részesülnek egymással is, de az Egri Főegyházmegye összes papjával is összekapcsolja őket.

Ezután Szent Pál apostol Timóteusnak írt, a Szentleckében elhangzó mondatait idézte: „Ne hanyagold el a benned levő kegyelmet, amelyet a prófétai szó által a presbiterek kézföltételével kaptál. Ezekre a dolgokra legyen gondod, ezeknek szenteld magadat, hogy lelki előre haladásod mindenki előtt nyilvánvaló legyen. Ügyelj magadra és a tanításra. Légy állhatatos benne! Ha ezt teszed, magadat is, hallgatóidat is üdvösségre segíted.”

Majd köszönetet mondott az abaújszántói, a jászberényi és szendrői plébániáknak, amiért papot adtak az egyházmegyének. Ugyanígy a neokatekumenális út minden tagjának, külön a Resch családnak a két szentelendő testvérért.

Beszédét folytatva az egri érsek a diakónusokért is háláját és örömét fejezte ki, akik közül hárman az Érseki Szemináriumban, egyikük pedig a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumban készül a papságra.

Mint mondotta a diakónusoknak: szentelésük révén a presbitériumnak, az egyházmegye papi testületének tagjai lesznek. A kézrátétel az ebbe való befogadás jele.

Ezután minden szentelendőt arra intette, hogy ne elégedjetek meg a személyes életszentségre törekvéssel, mert az nem is lehetséges. Ahogyan a pap szolgálata sem magányos helytállás vagy küzdelem, hiszen egyedül nem tudnak megszentelődni, csak a hívekkel együtt: általuk és közöttük élve. Legyenek ezért mindannyian olyanok, mint a Jó pásztor és legyenek Krisztus feltámadásának tanúi és állandó hirdetői.

Végül köszönetet mondott mindhárom szeminárium rektorának és elöljáróinak és mindenkinek: paptestvéreknek és hívőnek, a szülőknek és barátoknak, akik valamilyen módon az oltárhoz segítették a szentelendőket. Megköszönve eddigi imájukat, egyben tovább buzdította a híveket arra, hogy azután is rendszeresen imádkoznak a papi és szerzetesi hivatásokért.

Legvégül a Boldogságos Szűz Máriának, a papok Édesanyjának és Szent János apostolnak, az egri főegyházmegye patrónusának közbenjárását és a Jóisten bőséges áldását kérte a szentelendők életére és szolgálatára.

A szentelés szertartása után a Főpásztorukkal együtt mutatta be az öt újmisés a szentmiseáldozatot, közben a négy új diakónus végezte az oltárszolgálatot.

Imádkozzunk diakónusainkért és újmiséseinkért, hogy kitartó hűséggel tudják végezni szolgálatukat!

Fotó és szöveg: Egri Főegyházmegye/Balogh Ferenc