"a felelősségteljes munkához kérjük Isten áldását" – tanévnyitó Veni Sancte Egerben

Az Egri Főegyházmegye Magyarország legnagyobb nem állami intézményfenntartója az oktatás területén. Az iskolák vezetőit, lelkipásztorait, képviselőit hívta Ternyák Csaba érsek az egri bazilikába közös imádságra, konferenciára.

 A programot nyitó ünnepi szentmise elején a főpásztor köszöntötte a világi elöljárókat, a főcelebránst, dr. Erdő Péter bíborost, esztergom-budapesti érseket, a paptestvéreket és az intézmények dolgozóit. Mint mondta: szükség van feltöltődésre, lelki és szakmai felkészülésre, hiszen néhány nap múlva becsengetnek, s lelkesen kell kezdeni az új tanévet.

Szentbeszédében dr. Erdő Péter kiemelte: Szent Ágoston az egyik legnagyobb egyházatya, tanító, s nagy öröm, hogy épp e napon találkozhat a pedagógusokkal. Az evangéliumra utalva elmondta, Jézus bírálja kora értelmiségét, akik a törvényt igává tették, s elhanyagolták a belső meggyőződést. Nagy felelősség a társadalmat befolyásoló értelmiségi ember szerepe minden korban. Az igazság keresése a legfontosabb, s ezt kell szem előtt tartani.

A XX. század értelmiségének jelentős része izmusokhoz csatlakozott, sokszor feladva saját meggyőződését. Az írástudók akkor követnek el árulást, amikor saját értékeiket látják ugyan, de a társadalmat más irányba terelik, s az is előfordul, hogy az értékek hiányát állítják követendő célnak. Fontos kérdés, hogy nekünk, mai keresztényeknek mi az igazodási pont. Természetesen Jézus Krisztus személye és üzenete a keresztény tanítás alapja.

Ennek vagyunk munkatársai: papok, tanárok, nevelők. Ehhez a felelősségteljes munkához kérjük Isten áldását – zárta szentbeszédét a bíboros.

A szentmise záró áldása előtt Erdő Péter elmondta még: szükség van a Szentlélek áldására, kiáradására ahhoz, hogy megújuljon körülöttünk a világ.

A szertartást követően a bíboros előadást tartott a katolikus iskolák pedagógusainak szerepéről, ezt követően „Teológiából pedagógusnak lenni” címmel Dr. Papp Miklós görög katolikus lelkész, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola docense adott ismertetőt a jelenlévőknek. Molnár-Gál Béla diakónus, a kazincbarcikai Don Bosco Iskola igazgatója a hátrányos helyzetű tanulók és szülők helyzetéről tartott előadást.

Ezt követően átadták a Szent Gellért-díjakat. Az idei díjazottak és laudációjuk:

 

Szent Gellért-díj arany fokozat:

  

Barta Judit - igazgatóhelyettes, matematika-kémia szakos tanár - Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola  

Barta Judit 1986-tól dolgozik az iskolában. A kezdetektől osztályfőnök, a szülői munkaközösség munkájának segítője, az iskolai rendezvények főszervezője. Az osztályfőnöki munkaközösség vezetésével 36 osztályfőnök összehangolása is a feladata. 1991-től az iskolát segítő Széchenyi Alapítvány vezetője és a gyermekvédelmi feladatok felelőse. Ő a mezőkövesdi SZIKSZI egyik motorja. Embersége, a nehéz helyzetben lévők felé tanúsított empátiája, segítőkészsége példaértékű. Nagy tekintélynek örvend tanítványai, munkatársai körében, hiszen időt, fáradtságot nem kímélve igyekszik megoldani minden problémát akkor is, ha mások már feladták.

Lanszkiné Donkó Márta - igazgatóhelyettes, földrajz-rajz szakos tanár - Szent István Katolikus Általános Iskola  - Mezőkövesd

Földrajz-rajz szakos tanárként 29 éve magas színvonalon dolgozik. Tanítványaival a megyei és országos versenyek eredményes résztvevője. Példamutató, kitartó, lelkiismeretes oktató-nevelő munkájával tantárgyainak szeretetet sugározza. Osztályfőnöki munkájában a felelősségtudat, a megértő szeretet és a segítségadás összhangjára törekedett. Évtizedeken át vezette a természettudományos munkaközösséget. A hon- és népismeret tantárgyon belül fontosnak tartotta a „matyó” kultúra átadását. Tanítványaiban elmélyítette a hazaszeretetet és odaadást, saját példájával igyekezett őket ráébreszteni magyarságukban rejlő értékekre. Vallásos életével mintát ad az iskola tanulói és felnőtt közösségeinek egyaránt. Rendszeres felolvasó a vasárnapi szentmiséken, a Jézus Szíve Plébánia egyházközségi képviselőtestületének tagja.

Putz József - igazgató, magyar-történelem szakos tanár - Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola  

Magyar-történelem szakos tanár, 2012-től az iskola igazgatója. Hivatástudat és szakmaszeretet, következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett maximális felelősség jellemzi. Fejlett toleranciával, nagy empátiával fordul a többségében nehéz sorsú tanítványai és szüleik felé. Jó kapcsolatokat ápol az önkormányzattal és a helyi civil szervezetekkel. Évtizedek óta tagja az önkormányzat szociális bizottságának. Az egyházközség képviselőtestületének aktív tagja. Szakmai és közéleti munkája mellett a hitélete és családi élete is példaértékű. Érdemei elévülhetetlenek az iskola katolikussá formálásában.

Sándorné Tóth Éva - hitoktató - IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI - Jászfényszaru

1991-ben hitoktatói, majd 1998-ban kántori végzettséget szerzett, amelyekkel először a Szent Kereszt kápolnában és plébánián, majd később az iskola tantermeiben szolgálja a katolikus hitoktatás nemes ügyét. Dr. Katona István püspök felkérésére 2004-től 2008-ig az Egri Egyházmegye Kateketikai Bizottságának tagja, a hitoktatás színvonalának folyamatos emelése érdekében. 1990-től rendszeresen szentségi felkészítést, táborokat, zarándokutakat, egyházi és állami ünnepségeket, a szabadidős, alkotó tevékenységet, rendezvényeket, közösségi és családi napokat szervez. Szerepet vállal a gyermekek felkészítésében a szentségek felvételére. Nemzedékek nőttek fel a kezei alatt, több papi hivatás kibontakozását segítette munkájával, élete példájával. Részt vett a jászfényszarui Csörsz Vezér Cserkészcsapat megalapításában, a Karitász-csoportban gyűjtéseket szervez. A helyi római katolikus egyházközség aktív tagja. A Keresztény Zenekar és Énekkar alapítója és motorja. A hitoktatás élethivatása, példája vonzza, magával ragadja a környezetében élőket.

 

Szent Gellért-díj ezüst fokozat:

 

Ágoston Zsolt - igazgatóhelyettes, magyar-történelem szakos tanár - Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda- Miskolc

A vasárnapi és hétköznapi szentmisék rendszeres látogatója. Tagja a plébániai képviselőtestületnek. Egyik kiemelkedő tevékenységi területe 20 éve a diáktáboroztatás. A gyerekekkel való kapcsolata oldott, de következetes. Igazgatóhelyettesként a rá bízott feladatokat maradéktalanul, határidőre elvégzi. Különösen nagy gondot fordít a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek ügyeinek intézésére. és a kollégák továbbképzéseire.

Bencsik Lajosné - igazgatóhelyettes, tanító - Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola

30 éve dolgozik az intézményben. Tanítóként, több évig munkaközösség-vezetőként, majd 3 éve igazgatóhelyettesként dolgozik. Munkája, pedagógusi hivatás iránt érzett elkötelezettsége követendő példa. Pontos, megbízható munkatárs, aki a feladatait mindig maximálisan, színvonalasan teljesíti. Tanítványai, munkatársai, a község lakói, a szülők egyaránt nagyon tisztelik és szeretik. Olyan családi háttérrel rendelkezik, amely a katolikus hitben élő családmodell mintája. Aktívan részt vesz a templomi programok, szentmisei kórusok szervezésében. A szeretet, a megértés, a türelem, az odaadás, a segítségnyújtás jellemzi.

Farkasné Besenyei Mária - igazgatóhelyettes, magyar-történelem szakos tanár - Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium

1994 óta dolgozik a jászapáti középiskolában. Magyar nyelv és irodalom, történelem szakos középiskolai tanár. Tanári munkáját mindig lelkiismeretesen végzi. Igazgatóhelyettesként 2012 óta, az egyházi átvétel óta tevékenykedik. Munkabírása, szervezőtevékenysége sokoldalú, példamutató. Az iskola érdekében végzett szervezőtevékenysége az intézmény falain túlmutató. Rendszeresen szervez jótékonysági bált az iskolai alapítványok számára. Azon kívül, hogy az iskolai hitélet szervezésében részt vesz, rendszeresen segít a jászapáti egyházközség tevékenységében. Családjával együtt vesz részt zarándoklatokon.

Kalóné Kovács Mária - matematika-kémia-biológia szakos tanár- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda - Eger

20 éve matematika-kémia-biológia szakos tanárként dolgozik az intézményben. Évek óta tart tehetséggondozó, vegyész szakköröket és versenyre készíti fel a diákjait, ahol megyei és országos eredményeket is ért el tanítványaival. Lelkiismeretesen felkarolja  a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. Munkatársai felé önzetlen, segítőkész, mindig lehet számítani tanácsaira. Munkaközösség-vezetőként, munkabírásával, alaposságával, megélt hitével példamutató környezete számára.

Menyhártné Kormos Klára - igazgatóhelyettes, matematika-fizika-kémia szakos tanár - Szent György Katolikus Általános Iskola és AMI - Jászalsószentgyörgy

Három évtizede tanítja a jászalsószentgyörgyi gyerekeket a matematika, fizika és kémia tantárgyak tudományára. Tanítványai a középiskolákban is stabil tudásukról adtak számot, és indíttatására többen választottak természettudományos pályát. Osztályfőnöként, munkaközösségvezetőként mindig fontosnak tartotta a szakmai innovációt, hogy a gyerekek és kollégái számára is jó példát mutasson az egész életen át tartó tanulásra. 2012-től az Egri Főegyházmegye fenntartásába kerülő iskola igazgatóhelyetteseként szolgálta iskoláját. Összetett feladatköréből kiemelkedett az intézmény pályázatainak kezelése, amellyel nagyban hozzájárult iskolája folyamatos megújulásához, fejlődéséhez. Katolikus vallását rendszeresen gyakorlóként a legnagyobb tanítótól tanulja a pedagógus hivatás lényegét, s meríti abból erejét, hogy az újabb generációknak is megmutassa a természet tudományának csodáit.

Molnár Csaba - történelem szakos tanár - Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda – Törökszentmiklós

Szaktanárként és osztályfőnökként nagy szeretettel, szakértelemmel, türelemmel, a katolikus nevelés-oktatás szellemében foglalkozik a 10-18 éves korosztállyal. Évről évre nagyon sok versenyre készíti fel diákjait történelemből, eredményesen. Országos és megyei versenyek előkelő helyezettjei lettek tanulói. Tanítványai nagyszerű eredményeket érnek el az érettségin is. A 2018-2019-es tanévben az Egri Főegyházmegye által meghirdetett  „Az 1938. évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus kongresszus és kora” című történelmi tanulmányi versenyen I. helyezést elért csapat felkészítő tanára volt.


Szekeres Istvánné tanító - Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola - Sárospatak  

Évek óta ünnepségek, rendezvények szervezője és tevékeny lebonyolítója. 8 éve javaslatára indult el a Szent Erzsébet Felolvasóverseny az Abaúj –Zempléni Főesperesség területén működő 5 katolikus iskola részvételével. Tanítványait ösztönzi a szentmiséken való felolvasásra, ministrálásra, a Szent Erzsébet nővérekkel együtt vezeti a missziós csoportot iskolánkban, ezt a missziós lelkületet adja át tanítványainak, munkatársainak.

A díjátadót követően hivatalosan is megnyitotta Ternyák Csaba egri érsek a 2019/2020-as tanévet, melynek mottója: „Aki énekel, kétszeresen imádkozik”.

 

Bérczessy András

fotó: Gergely Gábor

 

KE SZE CSÜ SZO VA
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
2021 December
Előző
Következő