Az egyházban betöltött szolgálat, nem önmegvalósítás, hanem önátadás Istennek!

(A képre kattintva galéria nyílik!)

2021. május 29-én, az egri bazilikában Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szentmise keretében akolitusokat avatott az Egri Főegyházmegye szolgálatára. Szent VI. Pál pápa ünnepén a főpásztor köszöntőjében üdvözölte az akolitusjelölteket, családtagjaikat és azokat a lelkipásztorokat és papokat, akik elkísérték a szolgálattevőket. Az érsek a szentmise kezdetén kiemelte: annak a szent pápának az ünnepén gyűltünk ma egybe, aki a zsinat után szabályozta a különféle egyházi rendeket és megállapította, hogy a kisebb rendek közé a lektorok és az akolitusok tartoznak.

Homíliájában Ternyák érsek Jézus kérdésére irányította a figyelmet: Kinek tartják az emberek az Emberfiát? E kérdés nemcsak akkor, de minden korban aktuális. A válaszok nagyon szerteágazóak lehetnek és olykor megkerülik a kérdés igazi lényegét, próféta, tanító, forradalmár, felszabaditó hős…Ezek a válaszok azonban csak a felszínt súrolják. – hangsúlyozta az érsek. A lényeget a mai nap szentjének, Szent VI. Pál pápának első elődje Péter apostol fogalmazta meg: Te vagy a Krisztus, az Élő Isten fia! Ez a mondat tömören összefoglalja, hogy nekünk követőinek mit is jelent a Megváltó Krisztus! Az üdvösséget, az örök életet.  Jézus egyháza ma is erre a felismerésre hív meg minden embert. Az akolitusjelöltekhez fordulva így fogalmazott: a meghívót azonban el kell juttatni minden emberhez, akiknek annyi minden eltereli a figyelmét a lényegi dolgokról.

Jézus 12 apostola az egész világon kiterjesztették a hitet. Öröm és a bátorítás forrása, hogy most 24 olyan férfi áll itt az egri bazilikában (akik két apostoli testületet is kitesznek), akik önként vállalkoznak az egyház szent küldetésébe bekapcsolódni – mondta a főpásztor.

Ősi hagyomány, hogy számos szolgálattevő segíti az egyház életét, melynek csúcspontja és forrása az Eucharisztia! Ezért is készülünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, abban a reményben, hogy ahogyan 1938-ban nagy lelki megújulást hozott hazánknak, ez az Eucharisztikus Kongresszus is megújítja majd lelki életünket.

Ezután így folytatta: az akolitusi hivatással sajátos részt vállal az ember az egyház szolgálatából. Legyetek segítői a papoknak és ne csak az igehirdetésben, hanem szükség esetében az áldoztatásban és a betegek látogatásában is. Ezen felül törekedjetek felfogni a munkakör mély lelki értelmét, hogy minden nap tudatosan adjátok oda magatokat Istennek! – figyelmeztette a jelölteket az érsek.

Az egyházban betöltött szolgálat, nem az önmegvalósítás, vagy a közösségen belüli felemelkedés érdekében van, hanem minden ember üdvösségéért! Aki pedig valamilyen megbízást kap, annak úgy kell végeznie feladatait, mint alázatos szolgálatot. Az oltár körül minden szavunk, mozdulataink Krisztusra irányuljon, mert nem mi, hanem Ő van a liturgia középpontjában. Szent Pál apostol arra figyelmeztet a mai Szentleckében, hogy úgy tekintsenek ránk, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak intézőit. Szolgálatunk célja, hogy a közösség minden tagja feltegye magának a kérdést: Ki nekem Jézus Krisztus?

Adja meg nekünk, hogy mindenki eljusson erre a válaszra: Te vagy az Élő Isten fia, az én Megváltóm! – zárta szentbeszédét Ternyák Csaba, majd hozzátette: Hálás köszönet illeti dr. Dolhai Lajost, az Egri Hittudományi Fősikola rektorát, Szabó Józsefet, az Érseki Papnevelő Intézet spirituálisát és az akolitusjelöltek plébánosait, hitveseit, családtagjait, akik a felkészülésben segítettek és továbbra is buzgón segítenek a szolgálattevés útján. Majd arra kérte a híveket imádkozzanak új papi és szerzetesi hivatásokért.


A lektor (latinul lector) sajátos feladata, hogy Isten igéjét olvassa a liturgikus közösségben: a szentírásból vett olvasmányokat az evangélium kivételével és zsoltárénekes híján az olvasmányok közötti zsoltárt. Ha nincs diakónus, sem kántor, ő imádkozza elő a hívek könyörgésének szándékait, vezeti az éneket és a hívő nép részvételét a liturgiában. A lektornak törekednie kell arra, hogy minél teljesebben szert tegyen a Szentírás bensőséges és élő szeretetére és ismeretére, és másokat is elvezessen Isten igéjének ismeretére és szeretetére.

Az akolitus (görögül akolüthosz) szó szerint nyomon követőt jelent, a papot és a diakónust követi és segíti a liturgiában. Az akolitus az Oltáriszentség rendkívüli kiszolgáltatója (a rendes kiszolgáltató a pap és a diakónus): azaz, akkor áldoztat, ha az áldozók nagy száma indokolttá teszi. Áldoztatja a betegeket is. Kiteheti az Oltáriszentséget imádásra (szentségi áldást nem adhat). A szentmisén a kelyhet és paténát előkészíti, áldozás után purifikál (megtisztítja a szent edényeket az Oltáriszentség maradékától és a maradékot magához veszi). Az akolitus három feladat ellátására kap megbízást: közösség építésre. igeliturgia vezetésére és az áldoztatásra. Az akolitus hivatása az, hogy segítse a papokat a liturgikus cselekmények, főként a szentmise végzésében.

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő