Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2018. februári száma

A tartalomból:

Simeon és Anna - Február 2-a Urunk bemutatásának ünnepe. Közismert néven: Gyertyaszentelő Boldogasszony. Régebben ezen az ünnepen csak arra gondoltunk, hogy a gyermek Jézust a Boldogságos Szűz Mária a születése utáni negyvenedik napon bemutatta a jeruzsálemi templomban.  Mostanában inkább a Mária karján ülő gyermekre, Jézus Krisztusra, a világ világosságára figyelünk. Így lett ez a nap Urunk bemutatásának az ünnepe. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír cikkében, hogy Jézus és Mária mellett két istenfélő, Messiást váró személlyel, Simeonnal és Annával is találkozunk az ünnepi evangéliumban. A keleti egyházban a „találkozás ünnepének” (Hypapanté) nevezik ezt a napot, mert ekkor találkozott először Jézus a Messiást váró ószövetségi igazakkal.

Rembrandt, a nagy holland festő ábrázolta (Simeon hálaadása) legszebben Jézus gyermekkorának ezt az eseményét. A festményén az ószövetségi pap csodálkozva látja, hogy az agg Simeon a Szentlélekkel eltelve, gyermekkel a karjában hálát ad az embert teremtő és üdvözíteni akaró Istennek, és jövendölést mond: „Bocsásd el most szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben. Hiszen már látták szemeim az üdvösséget, melyet minden nép számára rendeltél: világosságul a pogányok megvilágítására és dicsőségére népednek, Izraelnek.” (Lk 2,28-32). Egész élete az üdvözítő hosszúra nyúló várásában telt el, és most örvendezik, hogy személyesen láthatja őt. Simeon szavait úgy emlegetjük, mint az újszövetségi bibliai énekek egyikét. A papi zsolozsmában mindennap az esti imádság részeként elimádkozzuk.

Ez az ének valójában csak egyetlen hosszú mondat, mellyel Simeon az Istenhez fordult. Azt énekelte meg benne, hogy az Úr őt most már békességgel bocsáthatja el, nyugodtan meghalhat, mert az isteni ígéret szerint saját szemével látta Isten üdvösségét (az Üdvözítőt), a Gyermeket, akit karjában tartott.

Az egri érsek jubileuma - Hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek püspökké szentelésének 25. évfordulóján, január 6-án, vízkereszt ünnepén az egri bazilikában. Az érsekkel koncelebráltak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai. A szentmise kezdetén Csizmadia István kanonok, a bazilika plébánosa jelentette be, hogy az ünnepi alkalomból Ferenc pápa is köszönti a főpásztort. A Szentatya levelét Monsignore Germano Penemote, a Magyarországi Apostoli Nunciatúra ideiglenes ügyvivője olvasta fel, majd Ficzek László általános helynök magyar nyelven ismertette. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szintén méltatta Ternyák érsek szolgálatát. A jubiláns érseket Löffler Erzsébet, a főszékesegyház képviselő-testületének elnöke is köszöntötte, sok kegyelmet és jó egészséget kívánva további főpásztori szolgálatához.

A hálaadó szentmise kezdetén Ternyák érsek köszönetet mondott Istennek, hogy megajándékozta a papi hivatás kegyelmével. Kifejtette, hogy hálával gondol Szent II. János Pál pápára, aki meghívta a püspöki életre, és akiben mindig példaképet, követendő embert, nagyszerű papi stílust ismert fel. Vonzó egyénisége olyan példa volt, amit szeretne követni, mondta el a jubiláns főpásztor. Majd Benedek pápának is köszönetét fejezte ki, aki az egri érseki tisztségre kinevezte. Hozzátette, szintén hálával gondol Ferenc pápára is, aki levéllel köszöntötte a jubileumán.

Homíliájában Erdő Péter bíboros, prímás elmondta, hogy a II. világháború után Ternyák Csaba volt az első magyar püspök, akit maga a pápa szentelt püspökké. Erdő Péter beszéde végén ezt kívánta: „Kísérje Csaba érsek szolgálatát Isten áldása és szentelő püspökének, Szent II. János Pál pápának segítő közbenjárása.”

Utamon a Jóisten vezetésével járok - Szabóné Nagy Enikő a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium pedagógusa a Szent Gellért-díj arany fokozatát vehette át Ternyák Csaba egri érsektől. Erdélyi származású és különösen fontosnak tartja a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást. A Böjte Csaba ferences testvérrel való régi ismeretsége révén jelentős segítséget nyújt a dévai illetve a borszéki árváknak.

- 1970-ben születtem Csíkszeredában, vallását gyakorló katolikus családban mondta.

- 1995-ben fejeztem be egyetemi tanulmányaimat Kolozsváron, a Babes-Bolyai Tudományegyetemen fizika-kémia szakos tanáraként. Közben elvégeztem három évet a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola levelező karán is, és idegenvezetőnek is tanultam az Erdélyi Közművelődési Egyesület által szervezett tanfolyamon.  Aktív tagja voltam a Szent Mihály Templom egyetemi hittanos csoportjának, és ebben az időszakban találkoztam Csaba testvérrel az általa szervezett ifjúsági lelkigyakorlatokon.

Úgy tűnik, hogy a Jóisten nekem egy olyan utat rendelt, amelyik Székelyföldtől Sarudon keresztül a Jászságig vezetett. Sarudon két évig tanítottam az általános iskolában és első áldozásra készítettem fel kisdiákokat.  1997-ben házasságot kötöttünk - a Csíksomlyói Szűzanya áldásával - a Jászapátin született Szabó Dénessel. Egyetlen gyermekünk, Dénes. ma már 18 éves. A Jóistentől kapott egyik nagy ajándéknak tartom, hogy férjem az én kérésemre keresztelkedett meg, több éve, hogy együtt gyakoroljuk vallásunkat.

Jászapátin 1997-ben kezdtem az akkor még különálló szakképző iskolában tanítani, 2007 óta pedig tagja lettem mostani iskolám tantestületének. Intézményünk 2012-ben került az Egri Főegyházmegye fenntartásába. Nagy támogatója és aktív közreműködője vagyok minden olyan tanórai és tanórán kívüli foglalkozásnak, melyben - ahogy Böjte Csaba testvér mondta - „kiszerethetjük” a gyermekből a jót és értékeset. Évente szervezzük a Makó Pál Diáknapokat, amelynek állandó programeleme az általam kezdeményezett interaktív fizikakísérleti bemutató, amelyet a tanulók tartanak a diáktársaiknak és tanáraiknak.

Tanítványaimat bevonom az általam szervezett Boldog Jolán Karitász Csoport munkájába, mely csoport nagyobb része a tanárkollégáimból tevődik össze. Rendszeresen táboroztatunk Borszéken nehéz sorsú gyermekeket a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Flüei Szent Miklós Gyermekvédelmi központjában. A Jászol Családegyesület tagjaként lelkes szervezőtársai vagyunk férjemmel és Utasiné dr. Garay Borbálával együtt a Szentkút 88 elnevezésű, Jászapátiról Mátraverebély- Szentkútra vezető 3 napos zarándoklatnak.

Az utamon a Jóisten vezetésével járok, de nem egyedül.  Szívből köszönöm, hogy családom, tanártársaim, valamint iskolám vezetői mellettem állnak.

Ökumenikus imahét - A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2018. január 21. és 28. között újra imahetet hirdetett a Krisztus-hívők egységéért. Ez az egy hét azt jelentette, hogy különböző felekezetek tagjai találkoztak egymás templomaiban, együtt imádkoztak és énekeltek. Ebben az esztendőben a Karib-térség Ökumenikus Tanácsa kapta azt a feladatot, hogy keresztény szemmel állítson össze egy olyan ökumenikus imaheti anyagot, amely szerte a világban, megszólítja az embereket. A szervezők által választott mottó így hangzott: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…”/„Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6). Ezzel azt emelték ki, hogy az Isten ereje mindennél erősebb.

Január 21-én, vasárnap Egerben mindenkinek a saját templomában volt a nyitó összejövetel, hétfőn pedig a református templomban tartották az ökumenikus istentiszteletet, ahol Ternyák Csaba egri érseket hallgathatták meg a jelenlévők. Kedden az evangélikus templomban Zentai László nyugalmazott baptista lelkész, szerdán az egri bazilikában pedig Tóth Imre református lelkész osztotta meg gondolatait. Csütörtökön a ciszterci templomban Aklan Béla Sándor evangélikus lelkész, pénteken a baptista imaházban pedig Demkó Balázs görögkatolikus parókus volt a szónok. Szombaton a református templomban Koós Ede szemináriumi prefektus, templomigazgató szólt a hallgatósághoz.

Miskolcon január 21-én, vasárnap a Belvárosi református templomban kezdődött az imahét, ahol az igehirdető Krank József ortodox parókus volt. Hétfőn a Búza téri görögkatolikus templomban Almási Ferenc református lelkipásztor, kedden a  Belvárosi evangélikus templomban Kalna Zsolt minorita szerzetes hirdette az igét. Szerdán a Mindszenti templomban Sándor Frigyes evangélikus esperes, csütörtökön a Deszkatemplomban Lipcsák János római katolikus plébániai kormányzó, pénteken a Minorita templomban pedig Hangó István református lelkész prédikációjára gyűltek össze a hívők. Az imahét kiemelt összejövetele szombaton volt a Miskolci Egyetemen, ahol a keresztények egységéről Csomós József református,  Fabinyi Tamás evangélikus, Orosz Atanáz görögkatolikus püspök, valamint Ternyák Csaba római katolikus érsek osztotta meg gondolatait.