Kitüntették dr. Dolhai Lajos rektort

Az ökumenikus imahét debreceni záró alkalmán, január 28-án, a Református Nagytemplomban átadták a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány által 2018-ban alapított Pro Unitate in Christo-díjat. Az idén a díjat dr. Dolhai Lajosnak, az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektorának ítélték oda.

A díjat dr. Kustár Zoltán teológiai tanár DRHE, a Both Antal Alapítvány kuratóriumának elnöke és dr. Fekete Károly tiszántúli református püspök adta át.

Dr. Dolhai Lajos 1952-ben született. Teológiai tanulmányait Egerben, majd 1973-78 között Budapesten, a Római Katolikus Hittudományi Akadémián végezte. 1977-ben szentelték pappá. Teológiai doktorátusát 1978-ban a Hittudományi Akadémián a felekezettudományok területén szerezte meg. 1979-81 között Rómában folytatott posztgraduális tanulmányokat. 2002-ben habilitált a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, amelynek hosszabb időszakokon át oktatója is volt.

Dolhai Lajos tudományos szerzőként és szerkesztőként 13 önálló könyvet írt, és összesen 86 tudományos közleményt jegyez, többségében a rendszeres teológia, a liturgika és a felekezettudományok területén.

1981 óta folyamatosan tanít az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézetben. 1994-ben nevezték ki az intézmény főigazgató-helyettesévé, majd 2008 szeptemberében annak a rektorává.
Tudományos eredményeit és a papnevelésben kifejtetett odaadó oktatói munkáját egyházi megbízatások és magas állami kitüntetések is jelzik.

Néhányat kiemelve: 2014-19-ig a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt Rómában, 2016-ban pedig őt nevezték ki a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának elnökévé. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017-ben Fraknói Vilmos-díjat adományozott neki, 2023-ban pedig Novák Katalin köztársasági elnök asszonytól a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át.

Dolhai Lajos: Bevezetés az ökumenizmusba című tankönyve 2012-ben jelent meg. A kötet az ökumenizmust a 20. század egyházi mozgalmaként jellemzi. A szerző a római katolikus egyház tanítása mellett a protestáns teológiai nézeteket is naprakészen, elfogultság mentesen ismerteti ebben a műben, azok értékeit pedig elismerően tárja az olvasók elé. A könyv minden egyes fejezetén átüt a szerző személyes elkötelezettsége az egyházak egységtörekvése iránt, és nem kérdés, hogy nyitott szemléletével, kiegyensúlyozott értékítéletével maga is előmozdítja azt.
A szerző egyéni pályája során több mint 300 katolikus papot tanított és nevelt ebben a szellemben hosszú időn át, jelentős mértékben hozzájárulva ezzel a történelmi egyházak közötti érdemi teológiai párbeszédhez, ökumenikus kapcsolatok elmélyítéséhez, valamint a római katolikus egyházon belül az ökumenizmus iránti elkötelezettség erősödéséhez.

***

A Pro Unitate in Christodíj létrehozásának elsődleges célja az ökumenikus, felekezetközi párbeszéd szimbolikus elősegítése volt hazai és nemzetközi vonatkozásban, mindenekelőtt a római katolikus és a református egyházak között. A díjat olyan kutatónak, egyetemi oktatónak, egyházi személynek, közéleti szereplőnek vagy példás életű egyháztagnak lehet adományozni, aki a felekezettudomány és/vagy ökumenika teológiai tudományok művelésében kimagasló eredményeket ért el, és hosszú időn át, jelentős mértékben hozzájárult a történelmi felekezetek közötti érdemi teológiai párbeszédhez, ökumenikus kapcsolataik elmélyítéséhez, egymás kölcsönös megismeréséhez és megbecsüléséhez. 

Az ökumenikus imahét záró alkalmán dr. Fekete Károly tiszántúli református püspök köszöntötte a jelenlévőket, az előimát Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mondta, igét hirdetett Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita.


Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

https://www.dnyem.hu/2024/01/29/dr-dolhai-lajosnak-az-egri-hittudomanyi-foiskola-es-erseki-papnevelo-intezet-rektoranak-iteltek-oda-a-pro-unitate-in-christo-dijat-az-okumenikus-imaheten-debrecenben/