Lektor és akolitus avatás az egri bazilikában

(A képre kattintva galéria nyílik!)

2020. szeptember 5-én, az egri bazilikában Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szentmise keretében lektorokat és akolitusokat avatott az Egri Főegyházmegye szolgálatára. A lektorrá és akolitussá avatásban negyvenen részesültek az egyházmegye számos plébániájához tartozó hívő férfiak közül.

A szentmise során a Főpásztor homíliájában utalt arra, hogy eredetileg márciusra tervezték a lektor és akolitus avatást. Örömét fejezte ki, hogy az ismert helyzet miatt elhalasztott avatásra Isten kegyelméből mégis sor kerülhetett.

Ezután a lektorjelöltekhez szólt: "Olyan bátor férfiak vagytok, akik lelkipásztoraitok ajánlásával és a megfelelő felkészülés után készen álltok most arra, hogy Isten Igéjével a Szentírással még bensőségesebb kapcsolatba kerüljetek és arról a hívő közösségben tanúságot tegyetek a felolvasói szolgálatban." Majd felhívta figyelmüket arra, hogy elsőszámú feladatuk az, hogy jó családapaként törekedjenek az életszentségre, ezzel elősegítive feleségeik és gyermekeik szentté válását is. Mint mondotta: "Isten igéjének hírnökei lesztek és segítséget fogtok nyújtani a papságnak tisztük teljesítésében. Különleges szolgálatot vállaltok Isten népe körében és megbízatást kaptok az Isten Igéjében gyökerező hit ápolására, ezért feladataitokat mindig a helyi lelkipásztorral teljes egységben és az ő irányítása alatt végezzétek. Amikor felolvassátok Isten Igéjét tegyétek azt méltósággal, törekedve a tiszta kiejtésre, hogy a tagolt és szépen megformált szavak által Isten üzenete eljuthasson a hallgatókhoz."

Ternyák érsek ezt követően az akolitus jelöltekhez fordult, figyelmeztetve őket arra, hogy nem kizárólag áldoztatók lesznek, hanem a plébánosaik, a papok és diakónusok segítői az Oltáriszentség tiszteletének és kiosztásának szolgálatában. Fontos szerepük lesz a plébániai közösségben az igeliturgia és a szentségimádás vezetésében, a plébániai közösségek építésében, de a betegek otthon vagy kórházban történő áldoztatásában is. Törekedniük kell arra, hogy egyre jobban elmélyedjenek a szolgálat szellemében a tanítványainak lábát megmosó alázatos Jézus példája szerint. Mindez azt jelenti, hogy nem hatalmaskodhatnak a többi hívőn, hanem szeretettel, türelemmel és jósággal tegyék még szebbé a liturgiát.

Majd így folytatta: "Az akolitus az Eucharisztiának nemcsak kiosztója, hanem olyan ember, aki maga is az Eucharisztiából él. Példája nyomán a hívek is egyre jobban tudatosíthatják magukban, hogy amit magukhoz vesznek, az valóban Krisztus teste és nem egyszerűen csak az Úrra és az ő utolsó vacsorán mondott szavaira való jámbor megemlékezés." Ezt követően arról beszélt, hogy lehet a hívek közül sokan úgy tekintenek majd rájuk, mintha már majdhogynem papok lennének. Ennek téves szemléletnek az elkerülésére ismét az alázatosság gyakorlására szólította fel őket. Kérte, hogy szeretettel, szelídséggel és örömmel végezzék szolgálatukat az Ige és az Eucharisztia asztalánál szolgáló világiakként. Kitért a világiak klerikalizálódásának, és a klerikusok elvilágiasodásának veszélyére is.

Beszédének végén köszönetet mondott a Hittudományi Főiskola rektorának, dr. Dolhai Lajos atyának, tanártársainak és lelkipásztoroknak, akik teológiailag felkészítették és segítették a lektor és akolitus jelölteket. A jelölteknek pedig azt, hogy vállalták az egyház és a hívek szolgálatát, amelyet ezentúl az egyház hivatalos megbízásából végeznek majd. Köszönetét fejezte ki a hitvestársaknak és családtagoknak is, akiknek támogatása a felkészülés és a szolgálat során is nagyon fontos. "Isten segítsen mindnyájatokat, adjon a házastársaknak egymáshoz való hűséget, bátorságot az ajándékba kapott gyermekáldás elfogadására és áldja meg azokat a családokat, amelyek papot adnak az Egyháznak. Amen" - zárult az Érsek Főpásztor homíliája.

Eztután került sor a lektor és akolitus avatás szertartására, mely formailag a lektorok esetében a "Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten Igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben!", míg az akolitusok esetében a "Vedd ezt az Eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az Egyház asztalánál!" szavakkal történt.

Az Egri Főegyházmegye ezáltal 28 lektorként és 12 akolitusként szolgáló világi hívővel gazdagodott.


A lektor (latinul lector) sajátos feladata, hogy Isten igéjét olvassa a liturgikus közösségben: a szentírásból vett olvasmányokat az evangélium kivételével és zsoltárénekes híján az olvasmányok közötti zsoltárt. Ha nincs diakónus, sem kántor, ő imádkozza elő a hívek könyörgésének szándékait, vezeti az éneket és a hívő nép részvételét a liturgiában. A lektornak törekednie kell arra, hogy minél teljesebben szert tegyen a Szentírás bensőséges és élő szeretetére és ismeretére, és másokat is elvezessen Isten igéjének ismeretére és szeretetére.

Az akolitus (görögül akolüthosz) szó szerint nyomon követőt jelent, a papot és a diakónust követi és segíti a liturgiában. Az akolitus az Oltáriszentség rendkívüli kiszolgáltatója (a rendes kiszolgáltató a pap és a diakónus): azaz, akkor áldoztat, ha az áldozók nagy száma indokolttá teszi. Áldoztatja a betegeket is. Kiteheti az Oltáriszentséget imádásra (szentségi áldást nem adhat). A szentmisén a kelyhet és paténát előkészíti, áldozás után purifikál (megtisztítja a szent edényeket az Oltáriszentség maradékától és a maradékot magához veszi). Az akolitus három feladat ellátására kap megbízást: közösség építésre. igeliturgia vezetésére és az áldoztatásra. Az akolitus hivatása az, hogy segítse a papokat a liturgikus cselekmények, főként a szentmise végzésében.

(Irodalom: Magyar Katolikus Lexikon)

Szöveg: bf / Fotó: Gergely Gábor

KE SZE CSÜ SZO VA
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022 Július
Előző
Következő