Megjelent az Egyházmegyei Hírek 2019. májusi száma

 

A tartalomból:

Pápalátogatás Csíksomlyón - Történelmi esemény lesz Ferenc pápa júniusi elsejei csíksomlyói látogatása, hiszen a katolikus egyház feje még soha nem járt Erdélyben! A pápa május 31-én érkezik Bukarestbe, amelynek katedrálisában a román püspöki kar tagjaival mutat be szentmisét. 
A Szentatya június 1-én délelőtt, helikopterrel érkezik a csíkszeredai hegyimentők légibázisára, onnan indul a csíksomlyói kegyhelyre, a romániai idő szerint 11.30-kor (magyar idő szerint 10.30-kor) kezdődő szentmise helyszínére. Akik a szentmisére bejelentkeztek, azoknak március 31-ig kellett regisztrálniuk.  Jakubinyi György gyulafehérvári érsek a csíksomlyói pápalátogatás napját fogadalmi búcsúnak nyilvánította, hogy a pápalátogatás zarándokai is eleget tehessenek az ősök fogadalmának. 
A Szentatya látogatása az Erdélyben élő katolikus hívek számára igazi ünnep. Útját úgy szervezték, hogy, mind a görög katolikusok, mind a római katolikusok számára fontos helyszínek is beleessenek, így Csíksomlyó mellett a görög katolikus egyházmegye székhelyére, Balázsfalvára, valamint a moldvai katolikusok központjába, Jászvásárra is ellátogat.

Jézus él - Az első húsvétvasárnap hajnalban a Jézus sírjához érkező asszonyokhoz így szólt az angyal: „Ne féljetek! Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Ő nincs itt, mert feltámadt, amint megígérte” (Mt 28, 5-6). Ez a húsvéti evangélium rövid foglalata. Jézus Krisztus feltámadt, Jézus él! Jézus feltámadt és él, úgy, ahogy azt az Írások előre megmondták. Az a Jézus, akit pénteken keresztfára feszítettek, akit eltemettek és harmadnapra, húsvétvasárnap hajnalban dicsőségesen feltámadt. Találkoztak vele a benne hívő asszonyok és a tanítványok, akik el is mondták, hogy láttuk az Urat, mert feltámadott. Ez a magyarázata annak, hogy a húsvéti időben hitből fakadó örömmel mindennap Alleluját énekel az Egyház, a Krisztusban hívők közössége. Szent Pál a Galatákhoz írt levelében arra is figyelmeztet bennünket, hogy a feltámadt és mindörökkön élő Jézus Krisztus él, sőt élni akar mindazoknak az életében is, akik a hit és a keresztség által Jézus Krisztushoz kapcsolták az életüket. „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem”– írja az apostol (Gal 2,20). Amikor Pál azt mondja, hogy Krisztus él benne, ez személyes hitvallás volt részéről. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arról is ír, hogy az élő megváltó Jézusról akart tanúságot tenni, aki ugyanaz tegnap ma és mindörökké. Ő jelen akar lenni mindnyájunk életében a hit által, az imádság által, az Isten törvényéhez és az ő evangéliumához igazodó élet által. Legfőképpen a kegyelem által, hiszen a kegyelem tulajdonképpen nem más, mint Krisztus élete bennünk, mivel Jézus a szőlőtő, mi pedig szőlővesszők vagyunk. A közelgő pünkösd ünnepe és a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezete arra akar rádöbbenteni bennünket, hogy az üdvtörténet jelenlegi fázisában az élő Jézus jelenléte a Szentlélek által valósul meg a világban.

Krisztus megváltott minket - Nagyszombaton este, Húsvét vigíliájának szertartása a sötétség beállta után a tűzszenteléssel kezdődött az egri bazilikában, Ternyák Csaba érsek vezetésével. A Főpásztor az új tűzről gyújtotta meg a húsvéti gyertyát, amely a halott Jézus testét szimbolizálja, benne a tömjénszegekkel, amelyek Jézus halálos sebeit jelzik. Szimbolikusan ez a föltámadás pillanata. A megszentelt tűzről gyújtott gyertyák sokasága Krisztus világosságának elterjedését érzékeltette azt, hogy a bűn és halál sötétjében Krisztus feltámadásának ereje kiterjed az egész emberiségre. Ezután hangzott föl az Exultet, a húsvéti örömének. Ezt követte az igeliturgia, mely végigvezetett minket az üdvösségtörténet nagy állomásain. Az ószövetségi olvasmányok után felhangzott a Glória, és visszatértek a harangok, felszólítva a híveket Krisztus győzelmének ünneplésére. A Szentleckét követően az ünnepélyes Alleluja Isten népének ujjongó örömét fejezte ki. Jézus feltámadásának evangéliumi felolvasása után pedig a szentbeszéd következett. Homíliájában Ternyák érsek elmondta: Mi ma éjjel Krisztus feltámadását ünnepeljük. A liturgia minden apró részlete arra emlékeztet minket, hogy itt minden értünk történik. A Teremtéstörténetből tudjuk, hogy Isten az embert saját képmására alkotta. A világon minden az emberért van. Az ember viszont az Istenért. Így van ez Krisztus feltámadásával is: ahogyan Ő értünk halt meg, úgy értünk is támadt fel.

Szent Gellért-díjas bánrévei tanítónő - A Szent Gellért-díj ezüst fokozatát vehette át az egyházmegyei tanévnyitón Gálné Ambrus Márta a bánrévei Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa Ternyák Csaba egri érsektől.  Az intézmény igazgatójától, Bán Jánostól megtudtuk, hogy 1975. szeptember 1-jétől az intézmény dolgozója. A Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán szerezte meg tanítói diplomáját. Pályakezdőként nagy lelkesedéssel figyelte idősebb kollégáit, s szerezte meg a tanításhoz szükséges apró fortélyokat, ismereteket. Leginkább az iskolakezdés évei állnak közel a szívéhez, első-másodikos tanulókat tanított leggyakrabban. Saját készítésű szemléltető eszközeivel színesíti óráit. Alsó tagozatos munkaközösség vezetőként összefogja, irányítja a tanítónők munkáját. Az Egyház életében is aktívan részt vesz. Segít a templom és a parókia szépítésében, az Egyházzal közös rendezvények szervezésében. Figyel tanítványai lelki életére az iskolán kívül is, igazi lelki segítője tanítványainak. Nagyon jó kapcsolatot tart a szülőkkel. Két gyermekét is a keresztény életre nevelte.

Az egri bazilika híres zenészei - Kétszáz éve, 1819-ben született Zsasskovszky Ferenc, az egri főszékesegyház egykori karmestere a felvidéki Alsókubinban. Ebből az alkalomból emlékkonferenciát rendeztek az Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpontban április 3-án. Ternyák Csaba egri érsek, köszöntőjében méltatta a Zsasskovszkyakat, Ferencet, valamint testvérét: Endrét, aki évtizedeken át a főszékesegyház orgonistája volt. A főpásztor hangsúlyozta: a liturgia fontos része a színvonalas egyházi zene, amely ráirányítja a figyelmet az eucharisztiára. Ez a rendezvény a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus előkészítését is szolgálja. Ha szépen szól az ének, a fiatalok is szívesebben kapcsolódnak be a liturgiába, egyre többen vesznek részt a szentmisén. Új hajtás az Egri Főegyházmegye életében az Érseki Fiúkórus, mely az emlékkonferencián is fellépett.

A konferencián Watzatka Ágnes a Tárkányi-Zsasskovszky énektárat méltatta, Klem Dénes A kezdők zenei nevelése XIX. századi művek tükrében címmel tartott előadást. Dr. Miklós Réka arról beszélt, hogy milyen volt a Zsasskovszky–féle énekkönyv utóélete, míg Katonáné Dr. Szabó Judit a századforduló római katolikus népénektárait mutatta be.