Köznevelési intézményeink lelkipásztorai és vezetői találkoztak

Az Egri Főegyházmegye iskolafenntartó szervezete, az Egyházmegyei Katolikus Iskola Főhatóság tanévenként két találkozót szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő ötven oktatási-nevelési intézmény vezetőinek, lelkipásztorainak és óvodavezetőinek.

A 2018/2019. tanév mottója: „Minden a családban kezdődik. Család, légy, ami Isten tervei szerint vagy!”

 

Igazgatók Értekezlete - 2018. október 3.

Az Igazgatók Értekezlete szentmisével kezdődött, amelynek homíliájában Dr. Ternyák Csaba egri érsek a 2018/2019. tanév mottójához kapcsolódva, az Isten terve szerinti családról szólt megjelent intézményvezetőkhöz. Mivel napjainkban sok család sérült, ezért a katolikus iskoláknak vállalniuk kell azt, hogy tanulóiknak bemutatják a családi élet értékeit és kihívásait. Segítik és felkészítik a gyermekeket családi szerepük nemük szerinti kibontakoztatására. A pedagógusok, és különösen az osztályfőnökök szerepe kiemelkedő a katolikus egyház értékrendjének bölcs és tudatos képviseletében. Juhász Ferenc, az Egyházmegyei Katolikus Iskola Főhatóság (EKIF) elnöke kiemelte, hogy a gyermekeket legjobban otthon, saját környezetükben lehet megismerni, ezért az iskolák munkatervében hangsúlyosan jelen kell lenniük a családlátogatásoknak.

A szentmise után Dobszay Benedek OFM tartományfőnök és Dobszay Ambrus közoktatási referens bemutatták a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartományának iskoláit. Előadásukban kitértek a ferences rendtartomány iskoláinak történetére, stratégiájára és mindennapjaira.

Ezután Kovács István Miklósné intézményvezető és Gulyás Zsolt plébános, az iskola lelkipásztora a karcagi Győrffy György Katolikus Általános Iskolát és az egyházközséggel ápolt kapcsolatát mutatták be a jelenlévő igazgatóknak.  Az iskola 2015-ben került az Egri Főegyházmege fenntartásába. Ezt követően a korábbinál erőteljesebben érzékelhetővé vált a katolikus egyház jelenléte Karcagon.

Az értekezlet végén az intézmények működésével kapcsolatos jogi, pénzügyi, műszaki és pályázati kérdésekről kaptak útmutatást a résztvevők.

 

Iskolai Lelkipásztorok Találkozója - 2018. október 10.

A találkozón arról gondolkodtak és beszélgettek a résztvevők, hogy miként tudják megvalósítani az iskolában, a családban és az egyházban a Jézusi közösséget, és hogyan tudja a katolikus iskola segíteni a gyermekeket személyiségük, nemi identitásuk kibontakozásában.

Juhász Ferenc, az Egyházmegyei Katolikus Iskola Főhatóság elnöke elmondta, hogy nagy feladatot és egyben áldozatot jelent a pedagógusoknak, de a családlátogatásoknak jelen kell lenniük az iskolai munkatervekben.

Hogyan lehet a lelkiséget erősíteni, milyen fajta jelenlétre van szükség, valamint, hogy a szentségi pasztoráció, a kegyelmi eszközök használata hogyan történjen az iskolákban. Ezekre a kérdésekre Dobszay Benedek OFM, ferences tartományfőnök és Dobszay Ambrus közoktatási referens keresték a választ előadásukban. Elmondták, hogy úgy tekintenek a katolikus iskolára, mint olyan intézményre, amely lelki és emberi értékeket kínál tanulóinak és rajtuk keresztül a tanulók családjainak. Az a törekvésük, hogy ezeket az értékeket a gyermekek észrevegyék, felfedezzék és magukénak érezzék, hasznosítsák életükben.

Erre törekednek az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények pedagógusai és lelkipásztorai is.

 

Óvodavezetők Értekezlete - 2018. november 7.

Az értekezletet indító szentmisén Dr. Ternyák Csaba csodálatos hivatásnak nevezte az óvónők munkáját, hiszen a jövő generáció formálása, identitásának kialakítása számukra, a hitbeli értékek továbbadása a család mellett elsősorban az ő kezükben van. A család évében az óvodában is segíteni kell a gyerekeket a családban betöltött szerepük, nemiségük, családban betöltött szerepük kibontakoztatásában.

Az értekezlet szakmai előadással folytatódott. Az Egri Főegyházmegye hatáskörébe 2018. szeptember 1-jétől került 6 óvoda vezetőinek bemutatása után Szásziné Sustyák Anna köznevelési szakértő, a debreceni Svetits Iskola óvodájának nyugalmazott vezetője tartott előadást. Ezután Balogh-Bubenkó Éva, a miskolci Szent Anna Katolikus Tagóvoda vezetője mutatta be óvodáját, ahol jelenleg 5 óvodai csoportban 120 kisgyermeket nevelnek. Utána Vízvárdi Rita szociális testvér a példaadás fontosságára hívta fel a figyelmet az óvodai nevelésben, amit csak akkor tudunk elérni, ha a saját hitéletünkre is gondot fordítunk. Amit élünk, abból tudunk ajándékozni.

Ezt követően Juhász Ferenc, az EKIF elnöke az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő 21 óvodája óvodai referensét, a tiszafüredi Háromkirályok Tagóvoda korábbi vezetőjét, Mester Mariannát mutatta be, aki elmondta, hogy a fenntartói intézménylátogatások fő célja az, hogy segítsünk az egyre jobb megoldások megtalálása érdekében.

Az értekezletet Dr. Németh Zoltán osztályvezető szakmai és jogi útmutatása és kötetlen beszélgetés zárta.