EFOP-3.3.5-17-2017-00057

Élmény pedagógia a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztésére

Kedvezményezett: Egri Főegyházmegye
Projekt címe: Élmény pedagógia a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztésére
Támogatás összege: 75 millió forint
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2019.08.31.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00057

Projekt bemutatása:

A hazai tantermi és tantermen kívüli gyakorlati tapasztalatszerzésen alapuló foglalkozások száma alacsony az OECD országokban mértekhez képest, s ez hozzájárul az alapvető kompetenciák nemzetközi összehasonlításban alacsony alkalmazási szintjéhez. Ezt támasztják alá a PISA-felméréseken elért hazai eredmények (kreatív problémamegoldás, világban való tájékozódás, együttműködés, életpálya és karrier-tervezés, egyéni és társas kompetenciák, szövegértés, matematikai, természettudományos tudásszint romlása, stb.), valamint a nemzetközi PIRLS, TIMSS kompetencia felmérések hazai mutatói (gyengülő szövegértési, matematikai, természettudományos teljesítmény, a matematika és természettudományokhoz fűződő negatív attitűd és átlag alatti motiváció) is.


Számos család számára komoly nehézséget okoz gyermekeik elhelyezése és felügyelete a tanítási szünetekben (a tanév alatti szünetek száma összesen 15 hét), illetve számukra nem megoldott az aktív, fejlődést biztosító szabadidő eltöltése és a készségfejlesztő tevékenységek végzése. A köznevelési rendszer jelenleg nem tud megfelelő megoldási lehetőséget kínálni a tanítási szünetekben a tanulók szabadidő eltöltésére. A hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára szociális helyzetükből adódóan gyakorlatilag nem érhetők el a tanítási szünetekben megvalósuló személyiség- és készségfejlesztő tevékenységek, programok. Jelen pályázat célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése. Cél a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására. A projekt célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését. A kísérleti program célja, hogy egy újfajta, nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteit tesztelje a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is reprezentatív mintacsoporton Magyarország kevésbé fejlett régióban található intézmények 1-7. évfolyamos tanulóinak bevonásával.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.