Főszékesegyházi Káptalan

Nagyprépost: Dr. Katona István brescelloi c. püspök

Olvasókanonok: Mikolai Vince pápai prelátus, c. prépost, főesperes, plébános

Éneklőkanonok: Dr. Berkes László pápai prelátus, c. apát, plébános

Őrkanonok: Mándy Zoltán Pál pápai prelátus, c. apát, plébános

Boldogságos Szűz Máriáról nevezett egervári (kisprépost) c. prépost: Ficzek László pápai káplán, c. prépost, általános helynök, plébános

Szent Istvánról nevezett egervári c. prépost: Kuklay Antal c. prépost, ny. plébános

Szent Péterről nevezett egervári c. prépost: Dr. Dolhai Lajos pápai prelátus, c. prépost, rektor

Mesterkanonokok:

Balog Gyula pápai káplán, egyházmegyei papi spirituális, plébános

Dr. Csizmadia István pápai prelátus, penitenciárius,, c. prépost, plébános Buda Péter rektor, érseki tanácsos

Juhász Ferenc pápai káplán, plébános, pasztorális helynök

Szabó József pápai káplán, érseki tanácsos, spirituális

Dr. Novák István plébános, delegált általános rektorhelyettes

Tiszteletbeli kanonokok: Jéger Károly, Dr. Michał Bartosz Muszyňsky, Ötvös András, Veres József