Főszékesegyházi Káptalan

Nagyprépost:

Dr. Katona István brescelloi c. püspök

Olvasókanonok:

Dr. Berkes László pápai prelátus, c. apát, plébános

Éneklőkanonok:

Mándy Zoltán Pál pápai prelátus, c. apát, plébános

Őrkanonok:

Ficzek László pápai káplán, c. prépost, általános helynök, plébános

Boldogságos Szűz Máriáról nevezett egervári (kisprépost) c. prépost:

Kuklay Antal c. prépost, ny. plébános

Szent Istvánról nevezett egervári c. prépost:

Dr. Dolhai Lajos pápai prelátus, c. prépost, rektor

Szent Péterről nevezett egervári c. prépost:

Balog Gyula pápai káplán, főegyházmegyei papi spirituális, plébános

Mesterkanonokok:

Dr. Csizmadia István pápai prelátus, penitenciárius, c. prépost, plébános

Buda Péter érseki tanácsos

Juhász Ferenc pápai káplán, plébános, pasztorális helynök

Szabó József pápai káplán, érseki tanácsos

Dr. Novák István plébános, delegált általános rektorhelyettes

Tiszteletbeli kanonok:

Dr. Michał Bartosz Muszyňski,

Ötvös András,

Veres József